BG diaspora.
Культурно-просветительская организация
болгар в Москве.

Девиз
Наша цель – поиск добрых сердец и терпеливых воль, которые рассеют навязанный нам извне туман недоверия и восстановят исконную теплую дружбу между нашими народами в ее подлинности и полноте.
септември 2019
П В С Ч П С Н
« авг.    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

По повод 139-годишнината на освобождението на Плевен


ПЛЪВЕНЪ.
Плѣвенъ падна, Плѣвень падна!
Гласъ ся чюва вечь на врѣдъ;
Бизенъ II робъ ся хвана,
Радость за Славянскій СВѢТЪ !

Радость за насъ, че ся дига
Отъ врата ни твьрдъ хомотъ;
Радость, доста й, вече стига!
Да страдае нашь народъ!

Радость! скри ся и неличи
Турската полвинъ луна!
За насъ огрѣ слънце лучи,
За турциты тьмнина!

Радость! Османъ като мьртвецъ
Пада разбитъ. И въ даръ
Двуглавъ ОРЕЛЪ носи ВѢНЕЦЪ
На прѣславній Господарь!

„Славы Тебе, Вседьржитель!“
Нека гръмнемъ съ единъ викъ,
„Ти нашь баща, утѣшитель,
Императоръ, ЦАРЬ великъ.“

«Слава, викать наш’ти врязи.
Слава мылій баща драгъ!
«Славенъ Ти си, че порази
При гордъ Плѣвенъ нашій врагъ,

И Вселенна век поздрави

АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЙ,

Нек’ Всевышній Благослови
Дългiй му животъ безъ край!


Хроника от вестник „Българинъ“.
Брой 16. 30 Ноемврiй 1877г.

ПАДАНIЕТО на Плѣвенъ.

1-ва Депешя.
Плѣвенъ, 28 ноемврій. (прѣзъ нощьта.)
Плѣвненскый гарнизонъ ся прѣдаде. Той нѣмаше съвьршенно храны. Обсадената войска умираше отъ гладъ и студъ.

2-ра Депешя.
Плѣвенъ ся прѣдаде слѣдъ едно живо противостоенiе и кръвопролитна биткы. Османъ паша ся рани. Той, свитата му и всичката му войска ся прѣдаде слѣдъ послѣдното усиліе. Дързостніа генералъ ся прѣдаде съ скромность.

3-тя Депеша.
Подробности :
Обсаждающата войска почна да напада отъ вси страны, Османъ пашя ся опита да отвори пѫть къмъ Видинъ. Усиліето на войскыты му бѣше осмаено. Театрътъ на битката бѣше покритъ съ мьртвы тѣла.

4-та Депеша.
Османъ пашя командуваше самъ при излазяніето. Прѣдъ Опанесъ, той ся намѣри между два огня и ся рани. Раната му е опасна.

5-а Депешя.
Числото на плѣнницити възлиза на 4,0000 души съ повече отъ 400 топа. Спорядь пьрвити издирванiя ся узна, че храныты липсваха дору и у самото населеніе, което трѣбваше да си е приготвило припаси за дълга обсада. Болницити и амбюлавціити нѣмахѫ вече потрѣбниты нѣща за раненити я болнити. Докторский персонелъ бѣше толкова смаленъ, щото единъ докторъ имаше на 160 души. Рѣши ся вече сѫдбата на бойното поле въ Българія и знаменитій Плѣвенъ падна!

Да живѣй Н. В. Императоръ Александръ !
Да живѣй Руссія и русскій народъ !
Да живѣй свободна Българія !

Като молнія пристигна тука новината за това велико приключеніе, за тоя щастливъ успѣхъ на русското оружіе. Електрическа жица размърда цѣлій градъ и луда радость облада населеніето. На сѣкѫдѣ по улицити ся събирахѫ въодушевени тълпи, които разисквахѫ съ интересность за гыгантската побѣда.

Въ нѣколко минутя градътъ ся освѣти и прѣпорци ся нокачихѫ по всичкыти прозорци. Русскыти солдати и офицери ся здрависвахѫ и цалувахѫ, като си честитявахѫ братски придобитата слава отъ тѣхного оружіе. Ентузіазмътъ бѣше общъ и рядостьта голѣма и неописана!

Пълно пораженіе на всичкыти туркофили! Долу лордъ Дерби, долу Клапка, долу англичянити, долу унгарцити, долу Султана, долу Полумѣсецътъ!

6-та Депешя.
Плѣвенъ 29 ноемврій.
По погрѣшка азъ Ви телеграфирахъ вчера, че обсаждающата войска почна да напада отъ вси страны. Османъ пашя почна бойтъ като искаше да си отвори пѫть между руссо-ромѫнскыты линіи. Дьрзостній турский генералъ начна движеніето си на 5 часа сутреньтя. Русскыти войски не го беспокоихѫ отъ начало; тѣ го оставихѫ дору да измине доста мѣсто къмъ Видинъ, послѣ, въ опрѣдѣлена минута, тѣ отворихѫ единъ силенъ огънь вьрху движющата ся турска войска. Главній камандантинъ бѣше земалъ най-прѣдвардливи мѣркы, като прѣдвидилъ движеніето, а отъ това са изяснява какъ Османъ паши можи да ся намѣри обграденъ съ най-удивителна скорость и леснотія.

Ако и заобыколенъ, турский генералъ продължава да са біе съ отчяена енергія, и са съгласи да са прѣдаде, само кога ся ведѣ тѣжко раненъ въ крака си. Ако бы искалъ да влѣзе пакъ въ Плѣвенъ, той не бы моглъ, защото обсаждающата войска му бѣше прѣсѣкла пѫтьтъ. Той бѣше, повторително названъ, съвьршенно заобыколенъ.

Попытка прорыва и ранение Осман-паши. Гравюра J. Schönberg 1877.

Попытка прорыва и ранение Осман-паши. Гравюра J. Schönberg 1877.